ТРІЩИНОСТІЙКІСТЬ БЕТОННИХ ТА ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ З ПОЗИЦІЙ МЕХАНІКИ РУЙНУВАННЯ

  • Йосип Лучко Доктор техн. наук, професор кафедри будівельних конструкцій Львівського національного уніве- рситету природокористування, м. Львів, Україна https://orcid.org/0000-0002-3675-0503
Ключові слова: бетон, залізобетон, конструк- ції, критерії, моделі руйнування, деградація, корозія арматури, карбонізація бетону, тріщиностійкість, довговічність, ресурс.

Анотація

У даній роботі наведені результати аналізу
і синтезу науково-технічних джерел та низки
досліджень залізобетонних конструкцій, новозбу-
дованих та тривалої експлуатації будівель і спо-
руд. Узагальнені результати досліджень на засадах
механіки руйнування залізобетонних конструкцій
споруд, зокрема за останні 30 років, які наведені
у монографіях і довідниках. Виконано аналіз
окремих робіт, в яких наведені дані досліджень
залізобетонних конструкцій будівель і споруд
тривалої експлуатації та теоретичних досліджень
з надійності і довговічності з оцінкою залишко-
вого ресурсу. Детально проаналізовані основні
теоретичні моделі тріщиноутворення, схеми
випробовувань та оцінки результатів досліджень
розвитку тріщин в залізобетонних конструкціях.
Проаналізовані сучасні погляди на механіку руй-
нування залізобетону як крихкого матеріалу.
Виконано оцінку застосованих методів теорії
ймовірності та математичної статистики, зокре-
ма прийомів і методів фізичного, технічного і
математичного моделювання. У результаті про-
ведених досліджень встановлені основні причи-
ни деградації конструкцій будівель і споруд та роз-
роблена методика ремонтно-відновлюваних робіт
таких конструкцій із визначенням залишкового
ресурсу, які узагальнені у відповідних монографіях
та довідниках. Встановлено, що основні причи-
ни зводяться до наступного: це помилки про-
ектування, дефекти та недоліки будівництва і
експлуатації. На підставі узагальнених та критич-
но осмислених наведених науково-технічних дже-
рел та низки досліджень відпрацьована методика
технічної діагностики залізобетонних конструкцій
та методика посилення з використанням сучас-
них технологій і матеріалів. Використання цих
технологій і матеріалів дає можливість знач-
но збільшити термін експлуатації і надійність
вказаних конструкцій та зробити відповідні
обгрунтовані висновки щодо відновлення їх
залишкового ресурсу та забезпечення подальшої
надійної експлуатації.

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Посилання

1. Лучко И. И. Механика разрушения бето-
на (обзор). ФХММ. 1991. № 3. С. 97 – 110.
2. Лучко Й. Й. Основні концепції механіки
руйнування залізобетону ФХММ.1995. № 4.
С. 42 – 48.
3. Лучко Й. Й. Основні фактори середови-
ща, які впливають на деградацію транспор-
тних споруд із залізобетонних і металевих
гофрованих конструкцій. Теорія і практи-
ка розвитку агропромислового комплек-
су та сільських територій: матеріали XXII
Міжнародного науково-практичний фору-
му, Львів, 5–7 жовт, 2021. Львів: ННВК
“АТБ”. 2021. Т. 2. С. 203–206.
4. Лучко Й. Й. Дослідження збудованих мостів
які були зруйновані повенями на Україні в
1998 і 2001 роках та тривалої експлуатації
Дніпро: Зб. наук. праць «Мости і тунелі:
Теорія, дослідження, практика. 2021.
№ 20. С. 26-38.
5. Luchko J. Degradating concrete and
reinforced building structures and long-term
structures. Bulletin of Odessa State Academy
of Civil Engineering and Architecture. Odessa:
OSACEA. 2022. № 86. P. 35–46.
6. Зайцев Ю.В. Моделирование деформаций и
прочности бетона методами механики раз-
рушения. Москва: Стройиздат, 1982. 196 с.
7. Трапезников Л.П. Температурная трещи-
ностойкость массивных бетонных сооруже-
ний. Москва: Энергоатомиздат, 1986. 272 с.
8. Пересыпкин Е.Н. Расчет стержневых железо-
бетонных элементов. Москва: Стройиздат,
1988.168 с.
9. Керштейн Н.М. Основы эксперименталь-
ной механики разрушения бетона и железо-
бетона. Москва: Изд-во Москв. ун-та, 1989.
140 с.
10. Prokopski Grzegorz. Analiza zwiazku structury z
odpornoscia betonow na pekanie. Czestochowa:
Wydawnictwo Politechniki Czestochowskiej,
1990. 165 с.
11. Лучко Й.Й. Методи оцінки несучої
здатності і підвищення тріщиностійкості
залізобетонних елементів конструкцій:
монографія. Львів: «Слово і комерція»,
1997. 435с.
12. Пирадов К.А. Механика разрушения желе-
зобетона Москва: Издательский центр
«Новый век», 1998. 189 c.
13. Пирадов К.А. Теоретические и эксперимен-
тальные основы механики разрушения бето-
на и железобетона. Тбилиси: “Энергия”,
1998. 355 с.
14. Леонович С.П. Трещиностойкость и долго-
вечность бетонных и железобетонных эле-
ментов в терминах силовых и энергети-
ческих критериев механики разрушения.
Минск: Редакция журнала «Тыздень», 1999.
266 с.
15. Лучко Й.Й. Міцність, тріщиностійкість і
довговічність бетонних та залізобетонних
конструкцій на засадах механіки руйнуван-
ня. Львів: Каменяр,1999. 348 с.
16. Карпілов А.А. Прикладна механіка руйну-
вання. Підручник. Київ: «Опір», 1999. 175с.
17. Лучко Й. Й. Механіка руйнування мостових
конструкцій та методи прогнозування їх
залишкової довговічності: довідник. Львів:
Каменяр, 2004. 885 с.
18. Мости: конструкції та надійність: довід. За
ред. В. В. Панасюка, і Й. Й. Лучка. Львів:
Каменяр, 2005. 989с.
19. Лучко Й.Й. Методи дослідження та випробу-
вання будівельних матеріалів і конструкцій:
монографія. Львів: Вид-во «Левада», 2020.
495 с.
20. Панасюк В.В. Деформаційна модель руй-
нування бетону. Проблеми міцності. 2003.
№ 2. С. 18-28.
21. Лучко Й.Й. Міцність, тріщиностійкість і
довговічність бетонних та залізобетонних
конструкцій на засадах механіки руйну-
вання: монографія. Львів: Каменяр, 1999.
348 с.
22. Русинко К.Н., Артыкова С.И. О разрушении
твердого тела при неоднородном напря-
женном состоянии. Проблемы прочности.
1973. №2. С.43-47.
23. Бамбура А.М., Павліков А.М., Колчунов В.І.
та ін. Практичний посібник із розрахун-
ку залізобетонних конструкцій за діючими
нормами України (ДБН В.2.6–98:2009)
та новими моделями деформування, що
розроблені на їхню заміну. Київ: Толока,
2017. 627 с.
24. Лучко Й.Й., Лазар В.Ф., Чубріков В.М.
Міцність залізобетонного елемента з
тріщиною з погляду механіки руйнування.
Фізико-хімічна механіка матеріалів. 2001.
№ 1. С. 27 – 36.
25. Лучко Й.Й., Лазар В.Ф. Розрахунок напру-
жень та оцінка міцності і тріщиностійкості
залізобетонних балкових елементів. Фізико-
ISSN 2313????6669 ????SCIENCE & CONSTRUCTION???? ????НАУКА ТА БУДIВНИЦТВО70 ???? 1(39)’2024
хімічна механіка матеріалів. 2002. № 1.
С. 107 – 116.
26. Андрейків О.Є., Лучко Й.Й., Гембара
Т.В. Розрахунок залізобетонних балочних
елементів методами механіки руйнування.
Львів: ФМІ АН України, 1993. (Препринт.
ФМІ АН. №183). 55 с.
27. Лучко Й.Й., Гембара Т.В. Методичні
рекомендації з розрахунку тріщиностійкості
залізобетонних балкових елементів
конструкцій. Львів: ФМІ НАН України,
1995. 49 с.
28. Андрейків О.Є., Лучко Й.Й., Ковчик С.Є.
Методика визначення тріщиностійкості
залізобетонних конструкцій. Зб.наук.праць.
Діагностика, довговічність та регенерація
мостів будівельних конструкцій із застосу-
ванням сучасних технологій та матеріалів.
Львів: Каменяр, 1999. № 1. С. 6 – 17.
29. Iakovenko I.A., Kolchunov V.I. The
development of fracture mechanics hypothesis
applicable to the calculation of reinforced
concrete structures for the second group of
limit states. Journal of Applied Engineering
Science. 2017. № 15(3). P. 371–380.
30. Колчунов В.І. Приведення у відповідність
дослідних даних тріщиностійкості
залізобетонних конструкцій їх теоретич-
ним значенням. Наука та будівництво. 2018.
№1 (15). С. 42–49.
31. Яковенко І.А. Трансформаційний елемент,
що пов’язує залежності механіки руйну-
вання з теорією залізобетону. Наука та
будівництво. 2018. №4 (18). С. 28–37.
32. Iakovenko, I.(2018). The Development of
Transformation Elements between the Fracture
Mechanics Dependences and the Equations of
the Reinforced Concrete Theory. International
Journal of Engineering & Technology. 2018.
№ 7(4.8). P. 58-64.

Переглядів анотації: 21
Завантажень PDF: 20
Опубліковано
2024-06-03