Рецензування

I. Наукові статті, які надійшли до редакції журналу, проходять рецензування згідно з встановленим порядком.

У журналі прийнято такі види рецензування статей:

 • рецензування головним редактором або його заступником (main editor peer review);
 • відкрите рецензування офіційним рецензентом (open peer review) — зовнішнім фахівцем відповідного наукового профілю;
 • одностороннє «сліпе» рецензування одним із членів редколегії (single-blind — рецензент знає про автора, автор про рецензента — ні);
 • двостороннє «сліпе» рецензування (double-blind — обидва не знають один про одного).

Для забезпечення якісного незалежного рецензування поданих до публікації матеріалів рецензентами запрошують вчених, які здійснюють дослідження за відповідною спеціальністю.

II. Рішення щодо обрання одностороннього та/або двостороннього «сліпого» рецензування   приймає головний редактор.

ІІІ. Рецензія має однозначно характеризувати теоретичну або прикладну значимість дослідження, співвідносити висновки автора з визнаними науковими концепціями. Необхідним елементом рецензії повинна слугувати оцінка рецензентом особистого внеску автора статті в рішення розглянутої проблеми. Доцільно відзначити в рецензії відповідність стилю, логіки й доступності викладу наукового характеру матеріалу, а також зробити висновок про достовірність і обгрунтованість висновків автора.

Рецензія має містити такі елементи:

 1. Назва статті.
 2. Автор.
 3. Відповідність статті тематиці журналу.
 4. Актуальність.
 5. Наукова новизна.
 6. Дотримання структури змісту наукової статті.
 7. Повнота і достатність розкриття теми в анотації.
 8. Якість оформлення матеріалів.
 9. Зауваження рецензента.
 10. Висновок рецензента.
 11. Відомості про рецензента, підпис, дата.

ІV. Після отримання рецензій редколегією приймається остаточне рішення про опублікування або відмову в опублікуванні статті.

На підставі прийнятого рішення автор  повідомляється (по e-mail або поштою) про прийняте рішення щодо публікації його статті. У разі відмови у публікації рецензенти залишаються анонімними.

V. Редколегія має право направляти статті на додаткове зовнішнє анонімне рецензування. Головний редактор надсилає рецензенту лист з проханням про рецензування. До листа додаються стаття і рекомендований вид рецензування.

VI. Наявність позитивних рецензій не є достатньою підставою для публікації статті. Остаточне рішення про наукову новизну та отриманий науковий результат публікації приймає редакційна колегія.

VII. Оригінали рецензій зберігаються в редакції журналу.

VIIІ. За наявності в статті істотної частини критичних зауважень рецензента та загальній позитивній рекомендації редколегія може віднести матеріал до розряду полемічних та друкувати його в порядку наукової дискусії.