ЗАСТОСУВАННЯ ГЕОСИНТЕТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ В ГІДРОТЕХНІЧНОМУ БУДІВНИЦТВІ

  • Ярослав Домбровський Завідувач відділу ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-0687-1256
  • Володимир Титаренко Канд. техн. наук, старший нау- ковий співробітник, завідувач відділення ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-9746-2399
  • Валерій Шумінський Канд. техн. наук, провідний науковий співробітник ДП «Державний науково- дослідний інститут будівельних конструкцій», м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-8751-1983
Ключові слова: габіон, геотуба, геосинтетичні матеріали, довговічність, кріплення укосів, матрац, надійність, розмив

Анотація

Стаття присвячена застосуванню геосинтетич-
них матеріалів та містить вимоги до проектування
і влаштування геосинтетичних гнучких габіонів
(матраців), геотуб у гідротехнічному будівництві
для захисту укосів гребель з ґрунтових матеріалів,
дамб, до охорони навколишнього середови-
ща при новому будівництві та їх реконструкції.
Мета роботи – аналіз використання геосинте-
тичних матеріалів в гідротехнічному будівництві
України з врахуванням світового досвіду. В статті
розглянуті пропозиції щодо умов застосування
геосинтетичних гнучких габіонів, класифікацію,
вихідні дані, необхідні для їх проектування, виз-
начення основних розмірів габіонів, а також схеми
захисту берегів водних об’єктів від розмивів гео-
синтетичними гнучкими габіонами.
Застосування георешіток та геотексти-
ля в габіонних конструкціях є одним з
найефективніших і універсальних способів
не тільки захисту укосів земляних гребель та
дамб від розмиву та їх зміцнення, але і поси-
лення, стабілізації і захисту земляного полотна,
підмостових конусів, опор мостів, регуляційних
дамб, дамб обвалування тощо. Також сучасні
геосинтетичні матеріали зазвичай застосову-
ють для вирішення багатьох проблем у галузі
гідротехніки при будівництві, реконструкції
та в період експлуатації гребель з ґрунтових
матеріалів та дамб, при влаштуванні дренажних
пристроїв, для армування споруд з ґрунтових
матеріалів, для гідроізоляції конструкцій та спо-
руд, протиерозійного захисту. Широке застосу-
вання геосинтетиків у будівництві обумовлено
їх високими фізико-механічними властивостя-
ми: міцністю, стійкістю до впливу кліматичних і
гідрогеологічних факторів, довговічністю і, голов-
ним чином, екологічною безпекою.

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Посилання

1. ДСТУ 7372:2013 Геотекстиль та віднесені
до геотекстилю вироби. Необхідні харак-
теристики для використання у дренажних
системах (EN 13252:2000, MOD).
2. ДСТУ EN 13249:2005 Геотекстиль та
віднесені до геотекстилю вироби.
Необхідні характеристики для застосуван-
ня в дорожньому будівництві (за винят-
ком залізничних колій та асфальтових
покриттів) (EN 13249:2000, IDT).
3. ДСТУ EN 13253:2017 (EN 13253:2016,
IDT) Геотекстиль та вироби, що належать
до геотекстилю. Характеристики, потрібні
для використання під час виконання робіт
з ерозійного контролювання (зміцнення
берегів, зміцнення берегових укосів).
4. ДСТУ EN 15382:2017 (EN 15382:2013, IDT)
Геосинтетичні бар’єри. Характеристики,
потрібні для використання в транспортній
інфраструктурі.
5. ДСТУ EN 13251:2017 (EN 13251:2016,
IDT) Геотекстиль та вироби, що належать
до геотекстилю. Характеристики, потрібні
для використання під час виконання зем-
ляних робіт, будівництва фундаментів та
підпірних конструкцій.
6. ГБН В.2.3-37641918-558:2016 Габіонні
конструкції. Проектування та будівництво.
7. Греблі з ґрунтових матеріалів. Загальні
вимоги. ДСТУ ХХХХ:202Х. [Чинні від
202Х-0Х-0Х]. - К.: Мінінфраструктури
України, 202Х. ХХ с. (Національний стан-
дарт України).
8. Будівлі і споруди в складних інженерно-
геологічних умовах. Загальні положення.
ДБН В.1.1-45:2017. [Чинні від 2017-11-
01]. - К.: Мінрегіон, 2017. - 43 с. (Державні
будівельні норми України).
9. Настанова щодо проектування
будівель і споруд на слабких ґрунтах.
ДСТУ-Н Б В.1.1-40:2016. [Чинні від
2017-04-01]. К.: Мінрегіон, 2016. - 66 с.
(Національний стандарт України).
10. Настанова щодо інженерного захисту
територій, будівель і споруд від зсувів та
обвалів. ДСТУ-Н Б В.1.1-37:2016. [Чинні
від 2017-04-01]. - К.: Мінрегіон, 2016. - 89 с.
(Національний стандарт України).
11. Нагрузки и воздействия на гидротехни-
ческие сооружения (волновые, ледовые
и от судов) (Навантаження та впливи на
гідротехнічні споруди (хвильові, льодові та
від суден)) СНиП 2.06.04-82*, 1983. – 46 с.

Переглядів анотації: 18
Завантажень PDF: 7
Опубліковано
2024-06-03