ПРИЧИНИ НЕРІВНОМІРНИХ ДЕФОРМАЦІЙ БУДІВЛІ ШКОЛИ, ЯКА ЗАЗНАЛА ПОШКОДЖЕНЬ ВНАСЛІДОК ПІДТОПЛЕННЯ АНОТАЦІЯ У

  • Ірина Маєвська Канд. техн. наук, доцент кафедри будівництва, міського господар- ства та архітектури Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця, Україна https://orcid.org/0000-0001-5999-6824
  • Денис Байда Канд. техн. наук, доцент кафе- дри гірничих технологій та будівництва ім. проф. Бакка М.Т. Державного університету «Жи- томирська політехніка», м. Житомир, Україна https://orcid.org/0009-0004-0004-377X
  • Володимир Попов Канд. техн. наук, доцент кафедри будівництва, міського господар- ства та архітектури Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця, Україна, https://orcid.org/0000-0003-2379-7764
  • Сергій Башинський Канд. техн. наук, завідувач кафе- дри гірничих технологій та будівництва ім. проф. Бакка М.Т. Державного університету «Жи- томирська політехніка», м. Житомир, Україна https://orcid.org/0000-0002-2945-7683
Ключові слова: Нерівномірні деформації, складні ґрунтові умови, підтоплення ґрунтів осно- ви, обстеження фундаментів, технічний стан.

Анотація

У статті розглянуто вирішення науково-
практичної задачі із визначення причин
нерівномірних деформацій будівлі школи в умо-
вах підтоплення. Ця будівля побудована в склад-
них інженерно-геологічних умовах і під час повені
зазнала пошкоджень у вигляді тріщин. Під час
вирішення задачі були застосовані такі мето-
ди: візуальне обстеження, обміри конструкцій,
інженерно-геологічні дослідження геологічної будо-
ви ділянки, дослідження фундаментів і ґрунтів
в шурфах, перевірочні розрахунки фундаментів
та основи будівлі. За результатами досліджень
ґрунтів в свердловинах та шурфах була встановле-
на суттєва чутливість характеристик ґрунтів основи
фундаментів будівлі під час замочування. Подальші
розрахунки показали, що несуча здатність ґрунтів
основи фундаментів забезпечена, але значен-
ня осідання між фундаментами відрізняються в
2,6…3,4 рази. Різні осідання фундаментів призве-
ли до розвитку тріщин в цегляних стінах будівлі
шириною розкриття 10…45 мм. Аналіз отрима-
них даних дозволив встановити такі причини
нерівномірних деформацій фундаментів будівлі:
1) геотехнічну, яка полягає у суттєвому погіршенні
деформаційних характеристик слабких ґрунтів
внаслідок підтоплення; 2) конструктивну, яка обу-
мовлена помилковим конструктивним рішенням
підземної частини будівлі. У цьому рішенні було
прийнято відокремлене розташування огороджую-
чих стін підвалу від основних несучих стін будівлі та
збільшені розміри фундаментів стін підвалу із роз-
рахунку на зсув. Це призвело до нерівномірного
навантаження фундаментів середніх та крайніх стін
з різницею тиску в 2…2,5 рази.
На підставі аналізу властивостей ґрунтів осно-
ви фундаментів було встановлено, що на момент
обстеження більша частина їх потенційно мож-
ливих деформацій вже вичерпана. Це дозволило
відмовитися від заходів з підсилення фундаментів
і обмежитися тільки необхідними ремонтними
роботами із усунення виявлених пошкоджень
конструкцій будівлі. Аналіз чинних нормативних
документів в сфері проектування фундаментів в
складних ґрунтових умовах дозволив виявити
невідповідності та проблемні питання положень
чинних норм, які для покращення практики про-
ектування потребують подальшого вирішення.

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Посилання

1. Звіт № В.06/10 «Інструментальне обстеження
будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
в с. Велика Кісниця Ямпільського району
Вінницької області. В 2 т. Т. 1. Візуальне та
інструментальне обстеження / ТОВ «Гервін».
2009. – 63 с.
2. Звіт № В.06/10 «Інструментальне обсте-
ження будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів в с. Велика Кісниця Ямпільського
району Вінницької області. В 2 т. Т. 2. Вико-
нання інженерно-геологічних вишуку-
вань розрахунків фундаментів будівлі /
ТОВ «Гервін». 2009. – 59 с.
3. ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010. Захист від небез-
печних геологічних процесів, шкідливих
експлуатаційних впливів, від пожежі.
Будівельна кліматологія. [чинний від 2011-11-
01]. Київ: Мінрегіонбуд України. 2011. 123 с.
4. Білецький А.А., Клімов С.В. Тенденції роз-
витку інженерних заходів захисту територій
та населених пунктів від затоплення.
Проблеми водопостачання, водовідведення
та гідравліки: наук.-техн. зб. Київ. КНУБА.
2017. Вип. 28. С. 30-36.
5. Директива 2007/60/ЄC Європейського
Парламенту та Ради від 23 жовтня 2007 року
про оцінку і управління ризиками зато-
плення. – Режим доступу: https://dsns.
gov.ua/upload/1/2/8/8/8/prognoz-weeklydirectivazatoplenya-
npa-direktiva-es-2007-60-
ua.pdf
6. Слюсаренко Ю.С., Мелашенко Ю.Б., Титарен-
ко В.А., Шумінський В.Д. Нормативна база
України з проектування основ і фундаментів
будівель та споруд. Сучасний стан і перспек-
тиви розвитку. Вісник Одеської державної
академії будівництва та архітектури. 2018.
Вип. 72. С. 162-170.
7. ДБН В.1.1-25-2009. Інженерний захист
територій та споруд від підтоплення і зато-
плення: [Чинний від 1997-01-07]. Київ:
Мінрегіонбуд України, 2010. 30 с.
8. ДСТУ-Н Б В.1.1-38:2016. Настанова щодо
інженерного захисту територій, будівель і спо-
руд від підтоплення та затоплення: [Чинний
від 2017-04-01]. Київ: ДП «УкрНДЦ», 2017.
135 с.
9. Червінський Я.Й. Дослідження технічного
стану будівель та споруд при небезпечних
геологічних процесах / Я.Й. Червінський,
О.О. Петраков, М.Л. Зоценко, Ю.Л. Винни-
ков, В.А. Титаренко, В.Д. Шумінський,
С.В. Степанчук, А.М. Дворник, Я.І. Домбров-
ський. Журнал «Наука та будівництво». 2014.
№ 2. С. 17-24.
10. Ukleja J. Renovation of the historic building
after damage connected with foundations
subsidence – case study. MATEC Web of
Conferences. – 2018. – Vol. 174, 03006.
– p. 1-11. URL: https://doi.org/10.1051/matecconf
/201817403006.
11. Попов В.О., Байда Д.М., Чорноскутова К.О.,
Маєвська М.В. Моделювання напружено-
деформованого стану балкової клітини,
що зазнала ушкоджень внаслідок нерівно-
мірних просідань фундаментів, для розро-
блення раціональних заходів з підсилення.
Сучасні технології, матеріали і конструкції
в будівництві: Науково-технічний збірник.
Вінниця: УНІВЕРСУМ. Вінниця. 2010. №1.
С. 6-15.
12. Войцехівський О.В., Байда Д.М., Маєв-
ська І.В., Попов В.О. Паспортизація корпу-
су грануляційної башти цеху виробництва
карбаміду на ВАТ «Одеський припортовий
завод». Будівництво в сейсмічних районах
України. Будівельні конструкції: Міжвідомчий
науково-технічний збірник наукових праць
(будівництво). ДП «ДНДІБК», Київ. 2012.
Випуск 76. С. 478-483.
13. Попов В.О., Войцехівський О.В., Маєв-
ська І.В., Байда Д.М., Романова К.О.
Методи підсилення фундаментів печі пер-
винного риформінгу амміаку в умовах
збільшення навантаження. Містобудування
та територіальне планування. Науково-
технічний збірник. Будівлі та споруди
спеціального призначення: сучасні матеріали
та конструкції. Київ, КНУБА. 2016. Випуск 61.
С. 328-334.
14. ДБН В.2.1-10:2018. Основи і фундамен-
ти будівель та споруд основні положення:
[Чинний від 2019-01-01]. Київ: Мінрегіон
України, 2018. 36 с.
15. ДБН В.1.1-45:2017. Будівлі і споруди в склад-
них інженерно-геологічних умовах. Загальні
положення: [Чинний від 2017-10-01]. Київ:
Мінрегіон України, 2017. 29 с.
16. ДСТУ Б В.3.1-2:2016. Ремонт і підсилення
несучих і огороджувальних будівельних
конструкцій та основ будівель і споруд:
[Чинний від 2017-04-01]. Київ: ДП «УкрНДЦ»,
2017. 68 с.
17. Korff M. Deformations and damage to buildings
ISSN 2313????6669 ????SCIENCE & CONSTRUCTION???? ????НАУКА ТА БУДIВНИЦТВО???? 1(39)’2024 39
adjacent to deep excavations in soft soils. Delft
Cluster, 2009. 143 p. URL: https://publications.
deltares.nl/1001307_004.pdf.

Переглядів анотації: 25
Завантажень PDF: 11
Опубліковано
2024-06-03