ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ПІШОХІДНОГО МОСТУ, ПОШКОДЖЕНОГО В РЕЗУЛЬТАТІ ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ

  • Володимир Титаренко Канд. техн. наук, старший нау- ковий співробітник, завідувач відділення ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» https://orcid.org/0000-0001-9746-2399
  • Євген Оксень Доктор техн. наук, провідний науковий співробітник ДП «Державний науково- дослідний інститут будівельних конструкцій» https://orcid.org/0000-0003-1075-6840
  • Ярослав Домбровський Завідувач відділу ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-0687-1256
  • Валерій Шумінський Канд. техн. наук, провідний науковий співробітник ДП «Державний науково- дослідний інститут будівельних конструкцій» https://orcid.org/0000-0002-8751-1983
Ключові слова: візуальні обстеження, експлуатаційний стан, інструментальні обсте- ження, деформації, динамічні випробування, пішохідний міст, пошкодження, прогонова будо- ва.

Анотація

В статті наведені результати з оцінки
технічного стану пішохідного мосту через р. Десна
в м. Чернігів, який було пошкоджено внаслідок
воєнних дій. Актуальність роботи обумовле-
на необхідністю застосування комплексного
підходу до оцінки технічного стану конструкцій
та елементів мосту, що зазнали пошкоджень
внаслідок влучання різних боєприпасів, та
обґрунтування рішень щодо його подальшої
безпечної експлуатації. В роботі застосовані
візуальні та інструментальні обстеження, а також
динамічні випробування прогонових будов
мосту. Під час обстеження визначені характерні
конструкції та елементи, що були пошкоджені
під час воєнних дій. За якісним і кількісним
оцінюванням дефектів та пошкоджень кон-
структивних елементів, що отримані внаслідок
воєнних дій, з урахуванням найгірших показників
стан мосту визначено як стан 5 – непрацездат-
ний. Вимірювання значення фактичної міцності
бетону залізобетонних елементів виконувалось
неруйнівним методом за допомогою приладу
ОНИКС 2.5. В результаті обстеження встановле-
но: міцність бетону балок прогонових будов зна-
ходиться в межах 44,4÷47,4 МПа, що відповідає
класу бетону С25/30÷С30/35; міцність бетону
опор знаходиться в межах 40,1÷46,8 МПа, що
відповідає класу бетону С25/30÷С30/35. Міцність
бетону в конструктивних елементах мосту за час
експлуатації не зменшилася і відповідає проек-
тним вимогам. Динамічні випробування мосту
включали визначення спектру частот власних
коливань трьохпрогонової статично невизначеної
металевої нерозрізної однокоробчастої балки
на чотирьох опорах як суцільної конструкції.
Однак, пошкодження прогонової будови мосту,
які отримані внаслідок воєнних дій, і встановлені
за вимогами [1÷3], не дозволяють використову-
вати еквіваленти навантажень попередніх випро-
бувань 1990 року і унеможливлюють їх повне
зіставлення [4]. Порівняння частот коливання
при збудженні прогонової будови вертикальни-
ми поштовхами з частотами вертикальних коли-
вань, які отримані при проведенні випробувань в
1990 році, показало співпадіння їх значень з
середнім відхиленням 4,1 %. Пошкодження,
які отримали конструктивні елементи мосту
внаслідок воєнних дій, не привели до суттєвих
змін динамічних характеристик металевої
прогонової будови.

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Посилання

1. ДБН В.2.3-6:2009 Мости та труби.
Обстеження і випробування. Київ:
Мінрегіонбуд України, 2009.
2. ДСТУ 9181:2022 Настанова з оціню-
вання і прогнозування технічного
стану автодорожніх мостів. Київ:
ДП «УкрНДНЦ», 2023.
3. ДСТУ 8748:2017 Настанова щодо проведен-
ня динамічних випробувань автодорожніх
мостів. Київ: ДП «УкрНДНЦ», 2017.
4. Исследование статической и динамиче-
ской работы пешеходного моста через реку
Десна в г. Чернигов / Отчёт № 635 по теме
№ 11.15.89.90 / – Днепропетровск: ДИИТ,
1990. – 58 с.
5. Спеціальне обстеження пішохідного мосту
через р. Десна в м. Чернігові / Звіт / – К.:
ПП «Науково-виробнича фірма
«Мостопроект», 2015. – 41 с. (Паспорт мосту
у складі звіту).

Переглядів анотації: 22
Завантажень PDF: 12
Опубліковано
2024-06-03