ОНОВЛЕННЯ СТАНДАРТІВ ЩОДО ВИМОГ ДО ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

  • Олександр Лісений Канд. техн. наук, завідувач відділу ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» https://orcid.org/0000-0003-0792-8082
  • Наталія Гах Канд. техн. наук, учений секре- тар ДП «Державний науково- дослідний інститут будівельних конструкцій» https://orcid.org/0000-0003-1972-4853
  • Світлана Дубовик Провідний інженер ДП «Дер- жавний науково-дослідний інститут будівельних конст- рукцій» https://orcid.org/0000-0002-8564-0693
  • Юрій Харчун
  • Юрій Подольчук BIM експерт, співзасновник та голова ГО «Ukrainian BIM Community»
Ключові слова: будівельне інформаційне моделювання (ВІМ), вимоги до складу документації, внесення змін, інформаційна модель проекту, основні написи, позначення, правила виконан- ня, правила оформлення, приклади оформлен- ня, проектна документація, робочі кресленики, специфікація.

Анотація

У статті розглядаються чотири національні
стандарти з питань розроблення проектної
документації для будівництва ДСТУ 9243.4:2023,
ДСТУ 9243.5:2023, ДСТУ 9243.7:2023 та
ДСТУ 9243.10:2023, на заміну застарілих стандар-
тів ДСТУ Б А.2.4-4:2009, ДСТУ Б А.2.4-5:2009,
ДСТУ Б А.2.4-7:2009 і ДСТУ Б А.2.4-10:2009
відповідно, що входять до складу комплексу
«Система проектної документації для будівництва».
Стандарти розроблені у відповідності з планом
заходів з реалізації Концепції впровадження ВІМ-
технологій в Україні [1] і враховують положення
Зміни № 2 ДБН А.2.2-3:2014 [2].
У розроблених стандартах повністю виключені
нормативні посилання на стандарти ГОСТ, що
втратили чинність, натомість наведені поси-
лання на відповідні національні стандарти, що
гармонізовані з міжнародними та європейськими
стандартами щодо оформлення креслеників з ура-
хуванням особливостей процесів BIM моделюван-
ня. Д СТУ 9243.5:2023 «Система проєктної
документації для будівництва. Загальні положен-
ня» установлює загальні положення щодо структу-
ри і призначення Системи проектної документації
для будівництва (СПДБ) і правила оформлення
познак стандартів, що поширюються на всі види
нормативних документів СПДБ.
ДСТУ 9243.4:2023 «Система проєктної
документації для будівництва. Основні вимоги до
проєктної документації» установлює основні вимо-
ги до проектної документації на нове будівництво,
реконструкцію та капітальний ремонт будівель
і споруд різного функціонального призначення,
зокрема з урахуванням застосування автомати-
зованих систем проектування та використання
методів будівельного інформаційного моделюван-
ня (ВІМ).
ДСТУ 9243.7:2023 «Система проєктної
документації для будівництва. Правила вико-
нання архітектурно-будівельних робочих крес-
лень» установлює склад і правила оформ-
лення архітектурно-будівельних робочих
креслеників (архітектурних рішень і будівельних
конструкцій, включаючи робочу документацію на
будівельну продукцію) будівель і споруд різного
функціонального призначення.
ДСТУ 9243.10:2023 «Система проєктної
документації для будівництва. Правила виконання
специфікації обладнання і будівельної продукції»
встановлює вимоги до виконання специфікації
обладнання і будівельної продукції до основних
комплектів робочих креслеників будівель і споруд
різного призначення.
Стандарти ДСТУ 9243.4:2023, ДСТУ 9243.5:2023,
ДСТУ 9243.7:2023 та ДСТУ 9243.10:2023
дозволяють споживачам розробляти проек-
тну документацію з врахуванням використан-
ня відкритих форматів представлення даних та
вільно обирати будь-яке програмне забезпечення
без обмежень, сприяють гармонізації нормативної
бази України із законодавством та стандартами
ЄС, забезпеченню рівних умов для всіх суб’єктів
ринку щодо застосування BIM-технологій, ухва-
ленню оптимальних будівельних та інвестиційних
рішень.

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Посилання

1. Концепція впровадження технологій
будівельного інформаційного моделювання
(ВІМ-технологій) в Україні. Схвалено роз-
порядженням Кабінету Міністрів України
від 17 лютого 2021 р. № 152-р.
2. ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної
документації на будівництво (зі Змінами №
1 та № 2).
3. Фаренюк Г.Г., Гах Н.Д., Лісений О.М.,
Слюсаренко Ю.С. Впровадження в Україні
міжнародного стандарту ISO 16739-1 як
термінологічної основи ВІМ-технологій.
Наука та будівництво, № 4 (30), 2021, с.3-9.
4. Наказ Міністерства регіонального розвит-
ку, будівництва та житлово-комунального
господарства України від 16.05.2011 № 45 (у
редакції наказу Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від
23 березня 2012 року № 122) «Порядок
розроблення проектної документації на
будівництво об’єктів», зареєстрований
у Міністерстві юстиції України 1 червня
2011р. за № 651/19389.
5. Закон України «Про регулювання
містобудівної діяльності».
6. ДБН А.1.1-1:2009 Система нормування та
стандартизації у будівництві. Основні поло-
ження.
7. ДСТУ ISO 19650-1:2020 (ISO 19650-
1:2018, IDT) Організація та оцифрування
інформації щодо будівель та споруд включно
з будівельним інформаційним моделюван-
ням (ВIM). Управління інформацією з вико-
ристанням будівельного інформаційного
моделювання. Частина 1. Концепції та
принципи.
8. ДСТУ ISO 19650-2:2020 (ISO 19650-
2:2018, IDT) Організація та оцифрування
інформації щодо будівель та споруд включно
з будівельним інформаційним моделюван-
ням (ВІМ). Управління інформацією з вико-
ристанням будівельного інформаційного
моделювання. Частина 2. Етап будівництва.
9. ДСТУ-Н Б EN 1990:2008 (EN 1990:2002,
IDT) Єврокод. Основи проектування
конструкцій
REFERENCES
1. Cabinet of Ministers of Ukraine. (2021,
February 17). Concept of Implementation of
Building Information Modeling Technologies
(BIM Technologies) in Ukraine. Resolution
No. 152-r.
2. DBN A.2.2-3:2014 Composition and Content of
Design Documentation for Construction (with
Amendments No. 1 and No. 2).
3. Farenyuk, G.G., Gakh, N.D., Liseniy, O.M., &
Slyusarenko, Yu.S. (2021). Implementation of
the International Standard ISO 16739-1 as a
Terminological Basis for BIM Technologies in
Ukraine. Science and Construction, (4)30, 3-9.
4. Ministry of Regional Development, Construction,
and Housing and Communal Services of
Ukraine. (2011, May 16). Procedure for the
Development of Design Documentation for
Construction Objects, as amended by Order
of the Ministry of Regional Development,
Construction, and Housing and Communal
Services of Ukraine dated March 23, 2012
No. 122. Registered in the Ministry of Justice
of Ukraine on June 1, 2011, No. 651/19389.
5. Law of Ukraine on the Regulation of Urban
Planning Activity.
6. DBN A.1.1-1:2009 System of Norms and
Standardization in Construction. General
Provisions.
7. DSTU ISO 19650-1:2020 (ISO 19650-
1:2018, IDT) Organization and Digitization
of Information about Buildings and Civil
Engineering Works, Including Building
Information Modelling (BIM). Information
Management Using Building Information
Modelling. Part 1. Concepts and Principles.
8. DSTU ISO 19650-2:2020 (ISO 19650-
2:2018, IDT) Organization and Digitization
of Information about Buildings and Civil
Engineering Works, Including Building
Information Modelling (BIM). Information
Management Using Building Information
Modelling. Part 2. Delivery Phase.
9. DSTU-N B EN 1990:2008 (EN 1990:2002,
IDT) Eurocode. Basis of Structural Design.

Переглядів анотації: 51
Завантажень PDF: 25
Опубліковано
2024-06-03