Оголошується набір наукових статей до фахового науково-технічного журналу «Наука та будівництво», № 2, 2024

2021-06-24

Шановні колеги!

Оголошується набір наукових статей до фахового науково-технічного журналу «Наука та будівництво». № 2, 2024.

«Наука та будівництво» включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») з технічних наук відповідно до Наказу МОН України від 17.03.2020 № 409 (Додаток 1).

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

Публікація статей відбувається за тематичними рубриками журналу з питань будівництва:

  1. Технічне регулювання у будівництві.
  2. Будівельні конструкції.
  3. Сейсмостійке будівництво.
  4. Геотехніка.
  5. Будівництво в складних інженерно-геологічних умовах.
  6. Надійність і безпека будівель та споруд.
  7. Енергоефективність у будівництві.

Кожному опублікованому матеріалу буде присвоєно DOI.

Для опублікування статті у науковому журналі № 2, 2024 необхідно не пізніше 30 травня 2024 року представити на адресу ДП НДІБК (03037, м. Київ, вул. Преображенська, 5/2) повний пакет документів або приносити статтю та повний пакет документів (див. Вимоги для авторів) до неї особисто відповідальному члену редколегії за адресою: 03037, м. Київ, вул. Преображенська, 5/2, к. 112. Електронна їх версія направляється на e-mail адресу: journal@ndibk.gov.ua.

Стаття може подаватися трьома мовами (українська, російська, англійська) з ключовими словами.

Стаття приймається на розгляд та передається на внутрішню рецензію тільки за наявності повного пакету документів, підготовлених відповідним чином, та оформлених згідно вимог до статті та супроводжувальних документів.

Заповнена анкета відомостей про автора та співавторів, обов’язково заповнюється українською, російською та англійською мовами.

Заява (за наявності співавторів – спільна, за підписами усіх співавторів) про те, що стаття є власною розробкою автора (авторів), ніде раніше не друкувалася і не знаходиться на розгляді в інших виданнях, автори дають спільну письмову згоду на публікацію матеріалу саме у виданні ДП НДІБК.

Рецензія (рекомендація до друку) – за підписами профільного (за тематикою статті) доктора або кандидата наук, засвідчену в установленому порядку. Рецензія має бути тією ж мовою, що й сама стаття (до 2-х сторінок);

Витяг з протоколу засідання: кафедри навчального закладу (вченої ради, науково-методичної ради установи) або науково-технічної ради організації, установи за місцем роботи (навчання) автора з рекомендацією до публікації даного матеріалу.

Статті, подані англійською мовою неангломовними авторами (у перекладі), мають бути завірені на предмет правильності перекладу у бюро перекладів або на кафедрі іноземних мов чи у відділі міжнародних зв’язків навчального закладу, а для співробітників ДП НДІБК -  у відділі міжнародних звʼязків та супроводу міжнародних проектів. До вказаних погоджень можуть бути прирівняні відповідні погодження керівників аналогічних підрозділів інших навчальних закладів, установ та організацій, підписи яких належним чином завірені.

Розширена анотація англійською мовою повинна бути також завірена печаткою бюро перекладів або погоджена підписом керівника кафедри іноземних мов чи відділом міжнародних зв’язків;

Копія квитанції про оплату, яку здійснюють автори статей, які не працюють і не навчаються в ДП НДІБК.

Реквізити для оплати повідомляються після позитивного висновку редакційної колегії наукового видання щодо публікації статті.

Редакція залишає за собою право на незначне редагування та скорочення, зберігаючи при цьому головні результати та авторську стилістику.

Структурні елементи наукової статті

Індекс УДК у верхньому лівому кутку сторінки.

Прізвище та ініціали автора (-ів).

Вчене звання, науковий ступінь, посада, місце роботи / навчання автора (-ів).

Назва статті українською та англійською мовами. Перед назвою статті англійською подається прізвище та ініціали автора (-ів) латиницею.

Анотації та ключові слова українською та англійською мовами.

Обсяг анотацій – мінімум 1800 знаків до 2500 знаків, кількість ключових слів – мінімум 5 слів.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор в яких розглядають цю проблему і підходи її розв’язання. При цьому виділити невирішені частини загальної проблеми, яку досліджують у статті.

Формулювання цілей статті (постановка завдання).

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням здобутих наукових результатів.

Висновки із цього дослідження і дальші перспективи в цьому напрямку.

Бібліографічний список. Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела: наприклад, [3].

Бібліографічний опис списку використаних джерел оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

Посилання англійською мовою оформлюється за стандартом АРА.

Мова публікацій: українська, російська, англійська.

Технічні вимоги:

Обсяг статті 5-10 сторінок.

Всі цитати, методи, моделі, рисунки, таблиці тощо, запозичені з інших робіт, обов’язково супроводжуються посиланням на першоджерело, щоб не порушувати авторські прав інших.

Таблиці слід виконувати в редакторах Ехcel чи Word без заливання. Кожна таблиця має бути надрукована з відповідним заголовком та нумерацією після першого посилання на неї. Ширина таблиць не повинна перевищувати 15,5 см.

Формули мають бути виконані в редакторі формул Еquation 3.0 або редактор формул MathType з використанням тільки загальноприйнятих шрифтів (Times New Roman; Symbol). Кожна формула набирається як один об'єкт (розмір full- 12 pt). Довжина формули не повинна перевищувати половину ширини сторінки (≈8 см, так як журнал верстається в дві колонки). Формули, що представлені в основному тексті (а не окремим рядком), повинні бути набрані як символи (Symbol).

Ілюстрації виконуються у Word, мають бути згруповані та являти собою один графічний об'єкт. Штрихові графічні об'єкти, графіки, діаграми виконуються у форматі *.wmf  чи *.tiff. Ілюстрація подається включеною (без ОlЕ-зв'язку, кожна ілюстрація - один об'єкт) у текст статті після першого посилання на неї. Кожна ілюстрація має бути надрукована з відповідним підрисунковим написом та нумерацією. Ширина будь-якої ілюстрації не повинна перевищувати 15,5 см.

Рисунки — це часто найпростіший спосіб узагальнення великої кількості складної інформації, візуалізація інформації, яку автор хоче передати. Багато читачів дивляться тільки на рисунки в статті, не читаючи тексту. Отже, створювати рисунки потрібно таким чином, щоб вони були зрозумілі й привабливі для читачів. Добра якість рисунків забезпечить роботі професійний вигляд, при цьому читачі будуть більш схильні вірити дослідженням автора та інтерпретації отриманих результатів.

Рисунки мають бути яскравими та контрастними, нанесені на рисунках параметри — точно визначеними, підписи на рисунках — великими й чіткими, а підтекстовки до рисунків — досить докладними, щоб читачі могли зрозуміти дані, не читаючи основного тексту. Якщо рисунок складається з кількох підрисунків (а, б, в, …), то підпис до рисунка має містити опис кожного з підрисунків.

Текст не повинен повторювати інформацію, представлену в рисунках, він має тільки давати основні висновки по них і резюмувати інформацію.

Якщо рисунки несуть малу кількість даних, їх треба замінити описом у тексті.

Графіки повинні передавати великі обсяги даних ясно і зрозуміло. Мета графіків — показати функціональну або статистичну залежність між об’єктами. Оформляючи в статті графіки, автор має переконатися, що в них підписано всі осі, вказано всі одиниці виміру для величин, підписано всі криві й масиви даних, використано читабельний шрифт.

Схема допоможе визначити ключові деталі в процесі; зайва інформація тільки захаращує зображення. Оформляючи схему, потрібно підписати всі ключові елементи й навести додаткові пояснення в її заголовку та основному тексті.

Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною та доречною. При підготовці графіків та ілюстрацій врахуйте, що друк буде кольоровий.

Публікаційний внесок

Розмір внеску за публікацію статті становить 1000 грн. за статтю. Література та анотації також входять до загальної кількості сторінок публікації, що оплачується.

Редакція журналу здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату, після чого автори отримують реквізити для оплати публікаційного внеску, які не працюють і не навчаються в ДП НДІБК.

Друкований примірник журналу буде надісланий після 30 червня 2024 року на поштову адресу учасників, вказану в електронних довідках.

Контакти ДП НДІБК

Адреса редакції:

ДП НДІБК (03037), м. Київ, вул. Преображенська, 5/2) к. 112.

Телефон редакції:

+38 (044) 239-37-03

Електронна пошта: Електронна їх версія направляється на e-mail адресу: journal@ndibk.gov.ua.