ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗАБУДОВИ КИЇВСЬКОГО МОДЕРНІЗМУ МИНУЛОГО СТОЛІТТЯ. ТЕХНІЧНИЙ СТАН БУДІВЛІ «ЗАЛІЗНИЧНИЙ РИНОК»

  • Леонід Крівєльов Канд. техн. наук, с.н.с., провідний інженер Державного підприємства «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», Київ, Україна, https://orcid.org/0000-0002-5685-0042
  • Константин Кафієв Завідувач відділу, ДП «Державний науково- дослідний інститут будівельних конструкцій», м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-7311-088X
Ключові слова: циклічні споруди; будівлі ринків; архітектура київського модернізму; висячі покриття; технічний стан; довготривала експлуатація; перерва в експлуатації; неруйнівні дослідження конструкцій.

Анотація

Будівельна галузь України 60-70 років мину-
лого століття характеризується реалізацією
нових наукових і технічних рішень ефективних
збірних залізобетонних конструкцій, методів про-
ектування на засаді застосування електронної
обчислюваної техніки, нарешті, створенням
будівель нової архітектури, у якій головним фор-
моутворюючим засобом є просторові геометричні
побудови. Цей напрямок у забудові Києва отри-
мав назву Київський модернізм та представлений
понад 70 об’єктами. Серед них дві будівлі критих
ринків, побудовані за експериментальними про-
ектами архітектора Алли Анищенко.
Об’єкт дослідження − циклічна будівля
«Залізничний ринок» з покриттям у вигляді
висячої залізобетонної оболонки і зовнішньою
ґратчастою конічною стіною на вул. Кудряшова, 1,
у Солом’янському районі Києва.
Мета статті – оприлюднення результатів визна-
чення технічного стану тримальних конструкцій
будівлі після довготривалої експлуатації та виве-
дення з експлуатаційного режиму. Наразі місцевою
владою вирішується питання щодо подальшо-
го її використання. Вважається за необхідне
збереження об’єкта дослідження як взірця і
пам’ятки архітектури, будівельної науки і техніки
60-70 років минулого століття.
Методи дослідження – вивчення та аналіз про-
ектних та літературних матеріалів, опрацюван-
ня відомостей з історії будівництва та експлуатації
об’єкта дослідження, візуальне обстеження
будівельних конструкцій, визначення механічних
характеристик бетону фундаментів, стін і покрит-
тя неруйнівними методами.
Дослідження встановили, що механічні та
фізичні зміни тримальних конструкцій будівлі
після майже 50-ти років експлуатації не набули
відчутних негативних розмірів. Міцність бетону
залізобетонних конструкцій становить 90-100% від
проектної і може бути врахована у дослідженнях
при визначені категорії технічного стану кон-
структивних складових будівлі.
За умов проведення додаткових
інструментальних досліджень пальового фун-
дамента, включаючи дослідження основ безпо-
середньо в зоні фундаментів, та перевірочних
розрахунків відповідно до змін в будівельних
нормах і стандартах така інформація в подаль-
шому має бути врахована в проектних рішеннях
нового комплексу забудови. При цьому будівля
критого ринку має становити одну з головних
композиційних частин.
Результати дослідження передбачається впро-
вадити у проект реконструкції об’єкту. Прогнозні
припущення щодо розвитку об’єктів досліджень
– реконструкція аналогічних циклічних споруд
різного призначення: ринків, будівель спортив-
них закладів, бюветів мінеральних вод тощо.

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Посилання

1. ICOMOS Germany. (Ed.). (2013). Socialist
Realism and Socialist Modernism. World
Heritage Proposals from Central and Eastern
Europe [Documentation of the European
Expert Meeting of ICOMOS on the Feasibility
of an International Serial Nomination of
20th Century Monuments and Sites in Post-
Socialist Countries for the UNESCO World
Heritage List in Warsaw, 14th–15th of April
2013]. Berlin: Hendrik Bäßler Verlag.
2. Bykov Alex, Gubkina Ievgeniia. Soviet
modernism, brutalism, post-modernism:
Buldings and Strustures in Ukraine 1955-
1991. Berlin: Dom publichers, 2019. 264 p.
3. Луцька В. Архітектура модернізму: де
черпали натхнення київські проектуваль-
ники? Хмарочос: веб-сайт. URL: https://
hmarochos.kiev.ua/2018/02/26/arhitekturam
o d e r n i z m u - d e - c h e r p a l i - n a t h n e n n y a -
kiyivski-proektuvalniki/
4. Ващук М. У Києві створили мапу архітектури
модернізму. The Village Україна : веб-сайт.
URL: https://www.the-village.com.ua/village/
city/city-news/266663-u-kievi-stvorili-mapuarhitekturi-
modernizmu
5. Шевченко Л. Монстри модернізму:
круглі ринки Алли Аніщенко. Хмарочос
: веб-сайт. URL: https://hmarochos.kiev.
ua/2016/02/09/monstri-modernizmu-krugli14
ISSN 2313-6669 «SCIENCE & CONSTRUCTION» «НАУКА ТА БУДIВНИЦТВО» 3-4(33-34)’2022
rinki-alli-anishhenko/
6. lchenko, M. (2019). Discourse of Modernist
Heritage and New Ways of Thinking about
Socialist Urban Areas in Eastern Europe.
Changing Societies & Personalities, 3(3),
243–257. doi:10.15826/csp.2019.3.3.074
7. Моделирование строительных конструк-
ций / Научно-исследовательский инсти-
тут строительных конструкций. Киев :
Реклама, 1968. 28 с.
8. Шимановский В. Н., Харченко Р. Б.,
Мацвейко В. Н., Сайгак В. И., Слюсаренко
Ю. С., Барбул П. А. Крытый рынок с вися-
чим потолком. Строительство и архитек-
тура. 1980. №6. С.12-13.
9. Крытый рынок на 310 торговых мест в
г. Киеве по ул. Кудряшова, № 5/ Т.т. АР,
КР, КиевЗНИИЭП. А. Анищенко. Киев:
КиевЗНИИЭП, 1974.
10. Анищенко А. М., Беднарский Б. А.
Экспериментальный крытый рынок.
Строительство и архитектура. 1976. № 11.
С. 11-13.
11. Анищенко А. М. Эффективность строи-
тельства общественных зданий с висячи-
ми покрытиями на криволинейном зам-
кнутом контуре. Строительство и архитек-
тура. 1969. № 4. С. 7-14.
12. Анищенко А. М. Архитектура обществен-
ных зданий с висячими покрытиями на
замкнутых криволинейных контурах.
Строительство и архитектура. 1968. № 6.
С. 13-18.
13. Гладишев Д. Г., Шулдан Л. О. Оцінювання
експлуатаційної надійності будівельних
конструкцій (на прикладі покриття бюве-
ту мінеральних вод у Трускавці). Вісник
Національного університету «Львівська
політехніка». № 728 (2012). С. 229-234.
14. Гладишев Д. Г., Гладишев Г. М. Обстеження
та реконструкція центральної башти бюве-
ту мінеральних вод у м. Трускавець. Вісник
ДонНАБА. 2011. Вип. 4(90). С. 61–66.
15. ДСТУ Б В.2.7-226:2009. Будівельні
матеріали. Бетони. Ультразвуковий метод
визначення міцності. [Чинний від 2010-
09-01]. Вид. офіц. Київ : Мінрегіонбуд
України, 2010. 28 с.
16. ДСТУ Б В.2.7-224:2009. Бетони. Правила
контролю міцності. [Чинний від 2010-
09-01]. Вид. офіц. Київ : Мінрегіонбуд
України, 2010. 27 с.
17. ДБН В.2.6-98:2009. Конструкції будинків
і споруд. Бетонні та залізобетонні
конструкції. Основні положення. [На
заміну СНиП 2.03.01-84*; чинні від 2011-
06-01]. Вид. офіц. Київ : Мінрегіонбуд
України, 2011. 73 с.

Переглядів анотації: 63
Завантажень PDF: 32
Опубліковано
2023-02-16