ОБСТЕЖЕННЯ, ОЦІНКА ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ТА УМОВИ ВІДНОВЛЕННЯ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ НА ПРОСПЕКТІ В. ЛОБАНОВСЬКОГО, 6-А В М. КИЄВІ, ПОШКОДЖЕНОГО ВНАСЛІДОК ВОЄННИХ ДІЙ

  • Олександр Лісений Завідувач відділу, ДП «Державний науково- дослідний інститут будівельних конструкцій», м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-0792-8082
  • Віталій Глуховський Завідувач лабораторії, ДП «Державний науково- дослідний інститут будівельних конструкцій», м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-1342-7551
  • Миколай Мар’єнков Д-р техн. наук, провідний науковий співробітник, ДП «Державний науково- дослідний інститут будівельних конструкцій»
  • Світлана Дубовик Провідний інженер, ДП «Державний науково- дослідний інститут будівельних конструкцій», м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-8564-0693
  • Іван Любченко Канд. технічних наук, інженер- проектувальник, експерт з технічного обстеження будівель і споруд, ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій»
  • Михайло Яковенко Завідувач лабораторії, ДП «Державний науково- дослідний інститут будівельних конструкцій», м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-7800-8166
Ключові слова: каркасно-монолітний буди- нок, технічний стан, розрахункова модель, статичні і динамічні навантаження, інженерно- геодезичні вимірювання, перевірні розрахун- ки, залізобетонні пілони, стіни, перекриття, протиаварійні заходи.

Анотація

У лютому 2022 р. внаслідок влучання раке-
ти, зазнав значних пошкоджень 27- поверхо-
вий каркасно-монолітний житловий будинок на
проспекті В. Лобановського, 6-А в м. Києві. У
статті розглянуті особливості обстеження, виз-
начення технічного стану, технічні рішення та
умови відновлення експлуатаційної придатності
житлового будинку.
У результаті вибуху відбулося часткове обва-
лення двох пілонів та кутових ділянок чотирьох
перекриттів на висоту 18-21 поверхів з консоль-
ним зависанням конструкцій 22-27 поверхів пло-
щею близько 110 м2. Візуальне та інструментальне
обстеження виконане з метою оцінки технічного
стану, фіксації обсягу і характеру пошкоджень
конструкцій та визначення умов відновлення
експлуатаційної придатності житлового будинку.
За результатами обстеження складені схеми роз-
ташування пошкоджень і руйнувань конструкцій
для поверхів з 17-го по 27-й, а також відомості
УДК 004.94, 006.3/.8, 624.05
Doi: https://doi.org/10.33644/2313-6679-34-2022-6
ГЛУХОВСЬКИЙ В.П.
Канд. технічних наук, завідувач
лабораторії ДП «Державний
науково-дослідний інститут
будівельних конструкцій»,
м. Київ, Україна,
e-mail: gluhovsky@ndibk.gov.ua
тел. +38 (044) 249-37-27
ORCID: 0000-0002-1342-7551
ДУБОВИК С.О.
Провідний інженер ДП «Дер-
жавний науково-дослідний
інститут будівельних конс-
трукцій»,
м. Київ, Україна,
e-mail: dubovik@ndibk.gov.ua
тел. +38 (044) 249-38-21
ORCID: 0000-0002-8564-0693
ЛІСЕНИЙ О.М.
Канд. технічних наук, завідувач
відділу ДП «Державний
науково-дослідний інститут
будівельних конструкцій»,
м. Київ,Україна
e-mail: lab343@ndibk.gov.ua
тел. +38 (044) 249-37-66
ORCID: 0000-0003-0792-8082
МАР’ЄНКОВ М.Г.
Д-р технічних наук, провідний
науковий співробітник,
ДП «Державний науково-
дослiдний iнститут будiвельних
конструкцiй»,
м. Київ, Україна,
e-mail: marienkov@ndibk.gov.ua,
тел.: + 38 (044) 249 -35-81,
ORCID:0000-0002-7246-845X
ЛЮБЧЕНКО І.Г.
Канд. технічних наук, інженер-
проектувальник, експерт з
технічного обстеження будівель
і споруд, ДП «Державний
науково-дослідний інститут
будівельних конструкцій»,
м. Київ, Україна,
e-mail: ivanndibk@gmail.com
тел. +38 (097) 494-13-45
ORCID: 0000-0002 -3329-4725
ЯКОВЕНКО М.С.
Завідувач лабораторією
ДП «Державний науково-
дослідний інститут будівельних
конструкцій», Здобувач ступе-
ня PhD кафедри геоінформатики
і фотограмметрії «Київського
національного університету
будівництва і архітектури»
м. Київ, Україна,
e-mail:yakovenko122mi@gmail.com
тел.:+38 (093) 613 53 19
ORCID: 0000-0001-7800-8166
56 ISSN 2313-6669 «SCIENCE & CONSTRUCTION» «НАУКА ТА БУДIВНИЦТВО» 3-4(33-34)’2022
пошкоджень. Виконано також оцінку пошкод-
жень інженерних мереж будинку.
Шляхом інструментального ультразвукового
обстеження та лабораторних випробувань вибу-
рених кернів виявлено, що середня міцність бето-
ну пілонів, які розташовані по периметру зони
руйнувань, складає від 16,6 МПа до 33,6 МПа,
що становить 44%....88% відповідної середньої
міцності бетону проектного класу С25/30.
На ділянці будинку в осях 1-4/Д-К, на 19-27 повер-
хах виявлені значні понаднормові вертикальні
переміщення несучих конструкцій. Інженерно-
геодезичними вимірюваннями встановлено, що
відхилення від умовної горизонтальної площи-
ни перекриття 25-го поверху досягали 241 мм,
що в 9 разів більше допустимого значення.
Поза межами зазначеної ділянки вертикальні і
горизонтальні переміщення конструкцій будинку
в межах будівельних допусків.
Перевірні розрахунки показали, що несуча
здатність існуючих конструкцій пілонів у рівні
17-19 поверхів, які мають зменшену проти
проектної міцність бетону, забезпечується в
експлуатаційному стані після відновлення з запа-
сом не менше 18%.
На підставі обстеження та аналізу пошкоджень,
результатів визначення фактичної міцності бетону,
інженерно-геодезичних вимірювань переміщень
та перевірних розрахунків конструкцій, технічний
стан частини будинку в осях 1-4/Е-К визначений
як аварійний.
Встановлено, що характеристики пошкоджень
будинку відповідають класифікаційним ознакам
категорії пошкоджень об’єкта – II. У будинку
наявні пошкодження несучих та огороджувальних
конструкцій, ступінь та характер яких свідчить
про необхідність виконання робіт щодо частково-
го демонтажу частин об’єкта та/або його окремих
конструкцій, підсилення об’єкта або його окре-
мих несучих та огороджувальних конструкцій.
З метою усунення небезпеки обвалення,
були рекомендовані невідкладні протиаварійні
заходи, зокрема – влаштування тимчасових
стабілізаційних металоконструкцій під завислою
аварійною частиною будинку.
З врахуванням обсягу руйнувань та пошкод-
жень існуючих конструкцій, було рекомендова-
но виконати відновлення будинку з попереднім
демонтажем завислих конструкцій в осях
1-4/Е-К. На протязі липня-жовтня 2022 р.
роботи з відновлення несучих та огороджу-
вальних конструкцій будинку на проспекті В.
Лобановського, 6-а були, в основному, виконані.

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Посилання

1. Настанова щодо обстеження будівель і спо-
руд для визначення та оцінки їх технічного
стану: ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016. – K: ДП
«УкрНДНЦ», 2017.- 47с. – (Національний
стандарт України)
2. Методика обстеження будівель та споруд,
пошкоджених внаслідок надзвичайних
ситуацій, бойових дій та терористичних
актів. Затверджено наказом Міністерства
розвитку громад та територій України від
28.04.2022 року № 65.
3. Справочник взрывника / Под ред.
Б.Н.Кутузова. – М: Недра, 1988. – 511 с.
4. Бетони. Ультразвуковий метод визна-
чення міцності: ДСТУ Б В.2.7-226:2009.
– К: Міністерство регіонального розвит-
ку та будівництва України, 2010. – 28 с.
(Національний стандарт України)
5. Бетони. Методи визначення міцності
за зразками, відібраними з конструкцій:
ДСТУ Б В.2.7-223:2009 – К: Мінрегіонбуд
України, 2010. – 10 с. (Національний стан-
дарт України)
6. Бетони. Правила контролю міцності:
ДСТУ Б В.2.7-224:2009. – К: Мінрегіонбуд
України, 2010. – 27 с. (Національний стан-
дарт України)
7. Бетонні та залізобетонні конструкції.
Основні положення: ДБН В.2.6-98:2009
– К: Мінрегіонбуд України, 2011. – 71 с.
(Національний стандарт України)
8. Система забезпечення точності геометрич-
них параметрів у будівництві. Геодезичні
роботи у будівництві. ДБН В.1.3-2:2010.
– К: Міністерство регіонального розвит-
ку та будівництва України, 2010. – 70 с.
(Державні будівельні норми)
9. Прогини і переміщення. Вимоги проекту-
вання: ДСТУ Б В.1.2-3:2006. – К: Мінбуд
України, 2006. – 15 с. (Національний стан-
дарт України)
10. Навантаження і впливи. Норми прокту-
вання: ДБН В.1.2-2:2006. – К: Мінбуд
України, 2006. – 75 с. (Національний стан-
дарт України)
11. Бетонні та залізобетонні конструкції з
важкого бетону. Правила проектування.
ДСТУ Б В.2.6-156:2010.– К: Мінрегіонбуд
України, 2011. – 28 с. (Національний стан-
дарт України)
12. Загальні принципи забезпечення надійності
68 ISSN 2313-6669 «SCIENCE & CONSTRUCTION» «НАУКА ТА БУДIВНИЦТВО» 3-4(33-34)’2022
та конструктивної безпеки будівель і спо-
руд: ДБН В.1.2-14:2018 – К: Міністерство
регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства
України, 2018. – 36 с. (Національний стан-
дарт України).

Переглядів анотації: 187
Завантажень PDF: 23
Опубліковано
2023-01-27
Як цитувати
Лісений, О., Глуховський, В., Мар’єнков, М., Дубовик, С., Любченко, І., & Яковенко, М. (2023). ОБСТЕЖЕННЯ, ОЦІНКА ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ТА УМОВИ ВІДНОВЛЕННЯ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ НА ПРОСПЕКТІ В. ЛОБАНОВСЬКОГО, 6-А В М. КИЄВІ, ПОШКОДЖЕНОГО ВНАСЛІДОК ВОЄННИХ ДІЙ. Наука та будівництво, 33(3-4). https://doi.org/10.33644/10.33644/2313-6679-34-2022-6