ОСОБЛИВОСТІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО СУПРОВОДУ ОБ’ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА В СЕЙСМІЧНИХ РАЙОНАХ НА ЕТАПАХ БУДІВНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

  • Віталій Глуховський Завідувач лабораторії, ДП «Державний науково- дослідний інститут будівельних конструкцій», м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-1342-7551
  • Миколай Мар’єнков Канд. техн. наук, провідний науковий співробітник, ДП «Державний науково- дослідний інститут будівельних конструкцій» https://orcid.org/0000-0002-7246-845X
  • Котянтин Бабік Завідувач лабораторії, ДП «Державний науково- дослідний інститут будівельних конструкцій», м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-8763-510X
  • Сергій Самойленко Провідний інженер, ДП «Державний науково- дослідний інститут будівельних конструкцій», м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-8517-6990
Ключові слова: сейсмічний район, науково- технічний супровід, будівництво, експлуатація, вібродинамічні випробування, неруйнівний контроль

Анотація

Роботу присвячено висвітленню основних осо-
бливостей виконання науково-технічного супро-
воду будівель і споруд, що проектуються та зво-
дяться в сейсмічних районах України, на етапах
будівництва та експлуатації.
На основі аналізу останніх публікацій та наяв-
ного досвіду виконання аналогічних досліджень
сформовано перелік основних робіт з науково-
технічного супроводу, які виконуються для
об’єктів в сейсмічних районах України на етапах
проектування та будівництва. Окремо зазначені
заходи на основі експериментальних досліджень
та моніторингу, виконання яких передбачено на
етапах будівництва та експлуатації.
Особливу увагу приділено заходам з
моніторингу технічного стану конструкцій,
вібродинамічним випробуванням з метою контро-
лю динамічних характеристик будівель і споруд
в процесі експлуатації, визначенню фактичних
характеристик матеріалів та конструкцій метода-
ми неруйнівного контролю.
Встановлення змін в часі інтегральної
жорсткості, коефіцієнтів демпфування, періодів і
форм власних коливань конструкцій є особливо
важливим для будівель і споруд, що експлуатують-
ся в сейсмонебезпечних районах, та мають різні
ступені ушкоджень після перенесених сейсмічних
подій. Наведено особливості та практичну цінність
методу реєстрації мікросейсмічних коливань
конструкцій для визначення динамічних характе-
ристик будівель і споруд.
Важливою складовою при визначенні
сейсмостійкості будівель є врахування фак-
тичних параметрів конструкцій, отриманих
інструментальним шляхом. Наведено перева-
ги методу визначення класу міцності бетону за
динамічним модулем пружності; дефектоскопії
бетону при ультразвукових випробуваннях та із
УДК 699.841: 620.179.16
Doi: https://doi.org/10.33644/2313-6679-34-2022-3
МАР’ЄНКОВ М.Г.
Д-р технічних наук, провідний
науковий співробітник,
Державне підприємство
«Державний науково-
дослідний інститут будівельних
конструкцій»,
м. Київ, Україна,
e-mail:n.maryenkov@ndibk.gov.ua,
тел.: +38 (050) 415-36-03;
ORCID: 0000-0001-8613-877Х
БАБІК К.М.
Канд. технічних наук, зав.
лабораторії, Державне
підприємство «Державний
науково-дослідний інститут
будівельних конструкцій»,
м. Київ, Україна,
e-mail: k.babik@ndibk.gov.ua,
тел.: +38 (050) 415-37-58;
ORCID: 0000-0002-8763-510X
ГЛУХОВСЬКИЙ В.П.
Канд. технічних наук, зав.
лабораторії, ДП «Державний
науково-дослідний інститут
будівельних конструкцій»,
м. Київ, Україна,
e-mail: gluhovsky@ndibk.gov.ua,
тел.: +38 (050) 415-34-82,
ORCID: 0000-0002-1342-7551
САМОЙЛЕНКО С.М.
Провідний інженер, ДП
«Державний науково-
дослідний інститут
будівельних конструкцій»,
м. Київ, Україна,
e-mail: s.samojlenko@gmail.com,
тел.: +38 (066) 497-49-62,
ORCID: 0000-0002-8517-6990
ISSN 2313-6669 «SCIENCE & CONSTRUCTION» «НАУКА ТА БУДIВНИЦТВО» 3-4(33-34)’2022 27
застосуванням акустичного ударного луна-методу;
розглянуто можливості сучасних технічних засобів
неруйнівного контролю.
Зроблено висновки про практичну та науко-
ву цінність інформації, отриманої за результата-
ми експериментальних досліджень, які викону-
ються в рамках науково-технічного супроводу
будівель і споруд в сейсмічних районах на етапах
будівництва та експлуатації.

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Посилання

Немчинов Ю.И. Природные и техногенные
опасности. Аварии и их последствия. – К.:
ГП «НИИСК», 2020. – 300 с.: с ил.
2. ДБН В.1.2-5:2007 Науково-технічний
супровід будівельних об'єктів. – К.:
Мінрегіонбуд України, 2007. – 14 с.
3. Закон України «Про державну підтримку
інвестиційних проектів із значними
інвестиціями в Україні» № 1116-IX від
17.12.2020. Режим доступу: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/1116-20#Text
4. ДБН В.1.1-12:2014 Будівництво в сейсмічних
районах України / Мінрегіонбуд України. –
К.: Мінрегіон України, 2014. – 110 с.
5. Farenyuk, G. (2018). Роль науки у вирішенні
питань щодо забезпечення надійності
та безпеки будівельних об’єктів. Наука
та будівництво, 18(4), 5-12. https://doi.
org/10.33644/scienceandconstruction.v18i4.51
6. Немчинов Ю., Тарасюк В., Марьенков Н.,
Жарко Л., Богдан Д., Сиротин О., Панчик Е.,
& Брынзин Е. (2019). Экспериментальные
исследования несущих стен из газобетон-
ных блоков D400 С2,5 и D300 С2,0 при
вертикальных статических и горизон-
тальных сейсмических нагрузках. Наука
та будівництво, 12(2), 10-18. https://doi.
org/10.33644/scienceandconstruction.v12i2.78
7. Nemchynov, I., Murashko, O., Yelkin, O.,
Ivanova, O., Kalinichenko, A., Barabash, M.,
Kubiyovych, M., & Dikol, K. (2021). Науково-
технічний супровід індустріального
будівництва зі збільшеним кроком несу-
чих стін у сейсмічних районах. Наука
та будівництво, 29(3), 45-56. https://doi.
org/10.33644/2313-6669-14-2021-6
8. Marienkov М., BabikК., Bogdan, D., Nedzvedska,
O., Gluhovskyy, V., & Samoilenko, S. (2019).
Обґрунтування сейсмостійкості висотної
будівлі за результатами інструментальних
та динамічних досліджень. Наука та
будівництво, 19(1), 66-71. https://doi.
org/10.33644/scienceandconstruction.v19i1.70
9. Dorofeev, V., Iegupov, K., Soroka, M.,
& MurashkoО. (2019). Проблеми науко-
вого супроводу проектування будинків
підвищеної поверховості в місті Одеса.
Наука та будівництво, 19(1), 38-45. https://
doi.org/10.33644/scienceandconstruction.
v19i1.66
10. Немчинов Ю.И. Экономическая целесо-
образность научно-технического сопрово-
ждения объектов экспериментального стро-
ительства/ [Ю.И. Немчинов, А.К. Хавкин,
Н.Г. Марьенков, Н.П. Ивлева, В.И. Дырда,
Н.И. Лисица]// Будівельні конструкції. Зб.
наук. праць. – К.: ДП НДІБК, 2008. – Вип.
69. – С. 143-149.
11. ДСТУ-Н Б В.1.1-28:2010 Шкала сейсмічної
інтенсивності. – К.: Мінрегіонбуд України,
2010. - 47 с.
12. Немчинов Ю.И. Контроль и вибродиаг-
ностика строительных конструкций объ-
екта «Укрытие» / [Ю.И. Немчинов, Н.Г.
Марьенков, Л.В. Емельяненко]// Будівельні
конструкції. Зб. наук. праць. – К.: НДІБК,
2001. – Вип. 54. - с. 76-79.
13. Практичні питання динаміки будівель / Ю.І.
Немчинов, О.К. Хавкін, М.Г. Мар’єнков,
Л.О. Жарко, В.А. Дунін, К.М. Бабік, К.В.
Єгупов, О.В. Кендзера, В.К. Єгупов,
А.Ф.Булат, В.І. Дирда, М.І. Лисиця //
Науково-виробничий журнал «Будівництво
України». – 2013. – No6. – С.6-21.
ISSN 2313-6669 «SCIENCE & CONSTRUCTION» «НАУКА ТА БУДIВНИЦТВО» 3-4(33-34)’2022 35
14. ASTM D 2845-05 Standard Test Method for
Laboratory Determination of Pulse Velocities
and Ultrasonic Elastic Constants of Rock - 2005
15. Глуховський В.П., Самойленко С.М.
Визначення класу міцності бетону за
динамічним модулем пружності при уль-
тразвукових випробуваннях // Наука та
будівництво, 2020, №4(26) - С.33-36.
16. ДБН В.2.6-98:2009. Бетонні та залізобетонні
конструкції. Основні положення. –
К:Мінрегіонбуд України, 2010.
17. ДСТУ Б В.2.7-226:2009 Бетони.
Ультразвуковий метод визначення
міцності.- К:Мінрегіонбуд України, 2010.
18. ДСТУ ISO 18265:2010 Металеві матеріали.
Переведення значень твердості (ISO
18265:2003, IDT). – К:Мінрегіонбуд
України,2011.
19. ДБН В.2.6-198:2014 Сталеві конструкції.
Норми проектування.- К:Мінрегіонбуд
України, 2015.
20. ДСТУ–Н Б В.1.3-1:2009 Виконання
вимірювань, розрахунок та контроль
точності геометричних параметрів.
Настанова. – К:Мінрегіонбуд України, 2010.
21. ДСТУ ЕN 14127:2014 Неруйнівний кон-
троль. Ультразвукове вимірювання товщи-
ни. – К:Мінрегіонбуд України, 2015.
22. СОУ ДП НДІБК В.2.6-02495431-002:2019
Визначення довжини та суцільності паль
акустичним ударним луна-методом.
23. BS 1881: Part 203, Recommendations for
measurement of the velocity of ultrasonic
pulses in concrete, London, 1986
24. ДБН В.2.1-10:2018 Основи та фундаменти
споруд.- К: Мінрегіонбуд України, 2018.
25. ДБН В.1.2-14:2018. Загальні принципи
забезпечення надійності та конструктивної
безпеки будівель і споруд. – К.: Мінрегіонбуд
України, 2018.

Переглядів анотації: 33
Завантажень PDF: 13
Опубліковано
2023-01-26