МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ НОВОГО ПОКОЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ БУДІВЕЛЬ

  • Єгор Фаренюк Канд.техн. наук, директор Державної установи «Фонд енергоефективності» https://orcid.org/0000-0001-8613-877X
  • Генадій Фаренюк Доктор техн. наук, професор, директор ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», м. Київ https://orcid.org/0000-0002-5703-3976
Ключові слова: будівлі, показники енергоефективності, енергопотреба, енергоспожи- вання, первинна енергія, критерій оцінки.

Анотація

На законодавчому рівні вимоги до енергетичної
ефективності будівель встановлені у Законі
України «Про енергетичну ефективність будівель»,
яким імплементовано в Україні Директиви
щодо енергоефективності будівель (EPBD)
2010/31/ЄС. В Україні системна робота з норму-
вання принципів проектування будівель за показ-
никами енергоефективності ведеться з 2006 р.,
коли були прийняті ДБН В.2.6-31:2006 «Теплова
ізоляція будівель». У 2008 р. було введено
ДБН В.1.2-11:2008 «Основні вимоги до будівель
і споруд. Економія енергії», які розкривали
положення Директиви № 89/106/ЄС стосовно
обов’язковості нормування показників безпе-
ки будівельної продукції та будівельних об’єктів
за їх енергоефективністю. У статті наводяться
методичні принципи, що покладені в основу ново-
го покоління норм – ДБН В.2.6-31:2021 «Теплова
ізоляція та енергоефективність будівель» та
ДБН В.1.2-11:2021 «Основні вимоги до будівель і
споруд. Енергозбереження та енергоефективність»,
які встановлюють вимоги до показників
енергоефективності будівель, мінімальні вимоги до
показників енергоефективності теплоізоляційної
оболонки будівель та інженерних систем, методів
оцінювання показників та правил проектування
будівель за характеристиками енергоефективності.
Методологія нового покоління державних
будівельних норм з енергоефективності реалізує
на технічному рівні положення Закону України
«Про енергетичну ефективність будівель», Закону
України «Про надання будівельної продукції
на ринку», Закону України «Про будівельні
норми». В статті розглянуто методичні основи
та фізичний зміст критеріїв енергоефективності
будівель, особливості оцінювання показників
енергоефективності при проведенні енергетичних
обстежень будівель та їх енергетичної класифікації
під час проектування та в процесі експлуатації.
Наведено перелік енергетичних потоків, які
необхідно враховувати при оцінюванні енергетич-
ного статусу будівлі. Проведено аналіз норматив-
них актів та документів, які визначають методичні
умови оцінювання будівель за показниками
енергоефективності. Визначено напрями подаль-
шого розвитку та удосконалення методології оцінки
та підвищення енергоефективності будівель.

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Посилання

будівель. Київ: Мінрегіон України, 2006.
2 Фаренюк Г.Г. Наукові основи норма-
тивного забезпечення енергоефективності
будівельних об’єктів. − Вентиляція,
освітлення та теплогазопостачання, 2010,
вип.14. с.52-60
3 Фаренюк Г.Г. Структура та методичні
положення нормативної бази з питань
енергоефективності будівель – Наука та
будівництво. − 2017, №3 (13). с.4-15.
4 ДБН В 2.6-31:2016 Теплова ізоляція
будівель. Київ: Мінрегіон України, 2017.
5 Методика визначення енергетичної
ефективності будівель. Затверджена
Наказом Міністерства регіонального розвит-
ку, будівництва та житлово-комунального
господарства України від 11 липня 2018
року № 169. Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 16 липня 2018 р. за №
822/32274
6 Методика визначення економічно доцільного
рівня енергетичної ефективності будівель.
Затверджена Наказом Міністерства
регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господар-
ства України 11 липня 2018 року № 170.
Зареєстровано в Міністерстві юстиції
України 16 липня 2018 р. за № 823/32275
7 ДБН В.2.6-31:2021 «Теплова ізоляція
та енергоефективність будівель». Київ:
Міністерство розвитку громад та територій
України, 2022.
8 ДБН В.1.2-11:2021 «Основні вимоги до
будівель і споруд. Енергозбереження та
енергоефективність». Київ: Міністерство
розвитку громад та територій України,
2022.
9. Фаренюк Г.Г. Основи забезпечення
енергоефективності будинків та теплової
надійності огороджувальних конструкцій
/Г.Г.Фаренюк// − К.: Гама-Принт, 2009. −
216 с.
10. Farenyuk G. The determination of the thermal
reliability criterion for building envelope
structures − Technical Journal, Vol. 13 No. 2,
2019,p.129-133.
11 ДСТУ Б EN 15217:2013 Енергетична
ефективність будівель. Методи представ-
лення енергетичних характеристик та
енергетичної сертифікації будівель (EN
15217:2007, IDT). Київ: Мінрегіон України,
2014.
12 ДСТУ Б EN 15603:2013 Енергетична
ефективність будівель. Загальне енергоспо-
живання та проведення енергетичної оцінки
(EN 15603:2008, IDT). Київ: Мінрегіон
України, 2014.
13 «Про затвердження мінімальних вимог
до енергетичної ефективності будівель»
Наказ Міністерства розвитку громад та
територій України від 27 жовтня 2020
року № 260 (зареєстровано в Міністерстві
юстиції України від 18 грудня 2020 р. за №
1257/35540)
14 ДСТУ EN 15459-1:2017 Енергоефективність
будівель. Процедура економічного
оцінювання енергетичних систем будівлі.
Частина 1. Процедури розрахунку, Модуль
М1-14 (EN 15459-1:2017, IDT). Київ:
Мінрегіон України, 2020.
15 Farenyuk G., Farenyuk Y.(2021). Definition
of reference buidling in development of
requirements to energy efficiency indicators.
Science & Construction , 2, 3-10.
16 ДСТУ Б В.2.2-21:2008 Будинки і спору-
ди. Метод визначення питомих тепловитрат
на опалення будинків. Київ: Мінрегіонбуд
України, 2009.
17 ДСТУ Б В.2.2-39:2016 Будинки і споруди.
Методи та етапи проведення енергетично-
го аудиту будівель. Київ: Мінрегіон України,
2017.
18 ДСТУ В 2.2-19:2007 Будинки і споруди.
Метод визначення повітропроникності ого-
роджувальних конструкцій в натурних умо-
вах. Київ: Мінрегіон України, 2008.
19 ДСТУ ISO 9972:202Х Теплотехнічні харак-
теристики будівель. Метод визначення
повітропроникності будівель в натурних
умовах (ISO 9972:2015, IDT).
20 ДСТУ ISO 52000-1:2017 Енерноефективність
будівель (ЕРВ) – Комплексна оцінка
енергоефективності будівель (Energy
performance of buildings − Overarching EPB
assessment − Part 1: General framework and
procedures).
21 ДСТУ Б EN ISO 13790:2011 Енергетична
ефективність будинків. Розрахунок енерго-
споживання на опалення та охолодження
(EN ISO 13790:2008, IDT). Київ: Мінрегіон
України, 2013.
22 ДСТУ Б А.2.2-12:2015 Енергетична
ефективність будівель. Метод розра-
хунку енергоспоживання при опаленні,
охолодженні, вентиляції, освітленні та
гарячому водопостачанні. Київ: Мінрегіон
України, 2016.
23 Фаренюк Г.Г., Фаренюк Є.Г. М е т о д и к а
оцінки мінімальних вимог до показників
ISSN 2313-6669 «SCIENCE & CONSTRUCTION» «НАУКА ТА БУДIВНИЦТВО» 3-4(33-34)’2022 25
енергоефективності житлових та громадсь-
ких будівель − Наука та будівництво, 2022,
№1, с.3-12

Переглядів анотації: 47
Завантажень PDF: 23
Опубліковано
2023-01-25