НАДАННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА РИНКУ

  • Олеся Белоконь Завідувач відділу, ДП «Державний науково- дослідний інститут будівельних конструкцій», м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-4722-9350
Ключові слова: декларація; експлуатаційні характеристики; суттєві експлуатаційні характе- ристики; національні стандарти, що є ідентичними відповідним гармонізованим європейським стандартам; гармонізовані європейські стан- дарти; європейські документи з визначення прийнятності; національні документи України з визначення прийнятності; висновок про технічну прийнятність; основоположні державні будівельні норми; основні вимоги до будівель та споруд; суттєві характеристики; параметричний метод нормування; системний підхід; підтримуючі національні стандарти.

Анотація

Стаття є продовженням попередніх нау-
кових робіт, що здійснюються у Державному
підприємстві «Державний науково-дослідний
інститут будівельних конструкцій» (далі – ДП
НДІБК), упродовж останніх років, в напрямі
інтегрування національної нормативної бази
України у міжнародний нормативно-правовий
простір технічного регулювання в будівництві.
Проаналізовано невирішені проблемні питання
стосовно надання будівельної продукції на ринку
та визначено шляхи їх вирішення.
Наведено низку невирішених питань технічного
регулювання в будівництві, зокрема пов’язаних
із наданням будівельної продукції на ринку, що
є одним із важливих механізмів введення її в
обіг, шляхом складання виробником декларації
показників експлуатаційних характеристик
будівельної продукції визначеної категорії.
Наведено окремі положення законодавства сто-
совно надання будівельної продукції на ринку.
Наведено один із механізмів надання будівельної
продукції на ринку шляхом складання вироб-
ником декларації показників експлуатаційних
характеристик, що мають міститися у відповідних
регламентних технічних специфікаціях, що скла-
дають національні стандарти, що є ідентичними
відповідним гармонізованим європейським стан-
дартам, європейські документи з визначення

прийнятності та національні документи України з
визначення прийнятності.
Відображено необхідність узгодження встанов-
лених термінів та їх визначення з метою уникнен-
ня неправильного чи неоднозначного розуміння
встановлених положень із законодавством
Європейського Союзу.
Наведено визначення відповідних термінів,
застосовуваних в даній статті, та запропоновано
роз’яснення визначення окремих термінів.
Відображено інформацію стосовно затвердже-
них нових редакцій шести основоположних дер-
жавних будівельних норм, розроблених, зокрема
з використанням параметричного методу норму-
вання, тим самим забезпечуючи виконання шести
основних вимог до будівель та споруд щодо забез-
печення механічного опору та стійкості; пожежної
безпеки; гігієни, здоров’я та захисту довкілля;
безпеки і доступності під час експлуатації; захи-
сту від шуму та вібрації; енергозбереження та
енергоефективності.
Відзначено, що застосування параметрич-
ного методу нормування, під час розроблення
будівельних норм, обумовлює необхідність розро-
блення підтримуючих національних стандартів,
що будуть забезпечувати виконання основних
положень будівельних норм, що в свою чергу
сприятиме виконанню системного підходу і тим

самим формуванню цілісної комплексної системи
технічного регулювання в будівництві.
Показано, що за встановленими категоріями
будівельної продукції, ДП НДІБК викона-
но відповідні роботи стосовно моніторингу
гармонізованих європейських стандартів,
європейських настанов з технічного ухвален-
ня та європейських документів з визначення
прийнятності.
Наведено висновки щодо надання будівельної
продукції на ринку як один із важливих механізмів
введення її обіг шляхом складання виробником
декларації показників експлуатаційних характе-
ристик будівельної продукції, тим самим забез-
печуючи виконання основних вимог до будівель
та споруд і відповідних національних стандартів,
що є ідентичними відповідним гармонізованим
європейським стандартам, європейських
документів з визначення прийнятності та
національних документів України з визначен-
ня прийнятності, що в свою чергу сприяти-
ме усуненню технічних бар’єрів у торгівлі та
запобігатиме їх виникненню, а також підтриманню
конкурентноспроможності вітчизняної продукції
як на внутрішньому так і зовнішньому ринках, тим
самим забезпечуючи відповідний рівень надійності
та безпеки об'єктів будівництва в цілому.

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Посилання

1. Технічний регламент будівельних
виробів, будівель і споруд, затверджений
Постановою Кабінету Міністрів України
від 20 грудня 2006 р. № 1764.
2. Директива Ради Європи 89/106/ЄЕС від 21
грудня 1988 р. «Про зближення законів,
підзаконних актів та адміністративних
положень держав-членів стосовно
будівельних виробів».
3. Регламент (ЄС) № 305/2011 Європейського
Парламенту та Ради від 9 березня 2011
року, що встановлює гармонізовані умови
для розміщення на ринку будівельних
виробів та скасовує Директиву Ради 89/106/
ЄЕС.
4. Закон України від 2 вересня 2020 року №
850-IX «Про надання будівельної продукції
на ринку».
5. Закон України від 15 січня 2015 року
№ 124-VIII «Про технічні регламенти та
оцінку відповідності».
6. Закон України від 5 червня 2014 року №
1315-VII «Про стандартизацію».
7. Закон України від 2 грудня 2010 року №
2735-VI «Про державний ринковий нагляд
і контроль нехарчової продукції».
8. Закон України від 16 листопада 1992 року
№ 2780-XII «Про основи містобудування».
9. Закон України від 17 лютого 2011 року №
3038-VI «Про регулювання містобудівної
діяльності».
10. Закон України від 5 листопада 2009 року №
1704-VI «Про будівельні норми».
11. Основні вимоги до будівель і споруд.
Механічний опір та стійкість: ДБН В.1.2-
6-2008. - [Чинні з 2008-10-01]. - Київ:
ДП «Укрархбудінформ», 2008. - ІІ, 13 с. -
(Державні будівельні норми України).
12. Основні вимоги до будівель і спо-
руд. Пожежна безпека: ДБН В.1.2-7-
2008. - [Чинні з 2008-10-01]. - Київ: ДП
«Укрархбудінформ», 2008. - ІІ, 37 с. -
(Державні будівельні норми України).
13. Основні вимоги до будівель і споруд.
Безпека життя і здоров'я людини та захист
навколишнього природного середовища:
ДБН В.1.2-8-2008. - [Чинні з 2008-10-01]. -
Київ: ДП «Укрархбудінформ», 2008. - ІІ, 22
с. - (Державні будівельні норми України).
14. Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека
експлуатації: ДБН В.1.2-9-2008. - [Чинні з
2008-10-01]. - Київ: ДП «Укрархбудінформ»,
2008. - ІІ, 21 с. - (Державні будівельні
норми України).
15. Основні вимоги до будівель і споруд. Захист
від шуму: ДБН В.1.2-10-2008. - [Чинні з
2008-10-01]. - Київ: ДП «Укрархбудінформ»,
2008. - ІІ, 10 с. - (Державні будівельні
норми України).
16. Основні вимоги до будівель і споруд. Економія
енергії: ДБН В.1.2-11-2008. - [Чинні з 2008-
10-01]. - Київ: ДП «Укрархбудінформ»,
2008. - ІІ, 13 с. - (Державні будівельні
норми України).
17. Система стандартизації та нормування в
будівництві. Основні вимоги до будівель і
споруд. Настанова із застосування термінів
основних вимог до будівель і споруд згідно
з тлумачними документами Директиви
Ради Європи 89/106/ЄЕС: ДСТУ-Н Б А.1.1-
81:2008. - [Чинний від 2008-10-01]. - Київ:
ДП «Укрархбудінформ», 2008. - ІІІ, 13 с. -
(Національний стандарт України).
18. Система стандартизації та нормування
в будівництві. Настанова. Керівний доку-
мент А щодо призначення нотифікованих
органів по роботі з Директивою стосов-
но будівельних виробів: ДСТУ-Н Б А.1.1-
82:2008. - [Чинний від 2009-01-01]. - Київ:
ДП «Укрархбудінформ», 2008. - V, 32 с. -
(Національний стандарт України).
19. Система стандартизації та нормування
в будівництві. Настанова. Керівний доку-
мент В щодо визначення контролю вироб-
ництва на підприємстві в технічних умовах
на будівельні вироби: ДСТУ-Н Б А.1.1-
83:2008. - [Чинний від 2009-01-01]. - Київ:
ДП «Укрархбудінформ», 2008. - V, 8 с. -
(Національний стандарт України).
20. Система стандартизації та нормування
в будівництві. Настанова. Керівний доку-
мент С щодо поводження з комплекта-
ми та системами за Директивою стосов-
но будівельних виробів: ДСТУ-Н Б А.1.1-
84:2008. - [Чинний від 2009-01-01]. - Київ:
ДП «Укрархбудінформ», 2008. - V, 6 с.
- (Національний стандарт України).
21. Система стандартизації та нормування в
будівництві. Настанова. Керівний документ
D. СЄ Маркування згідно з Директивою
стосовно будівельних виробів: ДСТУ-Н Б
А.1.1-88:2008. - [Чинний від 2009-03-01]. -
Київ: ДП «Укрархбудінформ», 2009. - VІ,
29 с. - (Національний стандарт України).
22. Система стандартизації та нормування в
будівництві. Настанова. Керівний документ
Е щодо рівнів та класів згідно з Директивою
стосовно будівельних виробів: ДСТУ-Н Б
А.1.1-86:2008. - [Чинний від 2009-03-01].
- Київ: ДП «Укрархбудінформ», 2009. - V,
16 с. - (Національний стандарт України).
23. Система стандартизації та нормування
в будівництві. Настанова. Керівний доку-
мент F. Довговічність за Директивою сто-
совно будівельних виробів: ДСТУ-Н Б
А.1.1-78:2007. - [Чинний від 2008-07-01].
- Київ: ДП «Укрархбудінформ», 2008. - V,
18 с. - (Національний стандарт України).
24. Система стандартизації та нормування
в будівництві. Настанова. Керівний доку-
мент G. Європейська система класифікації
будівельних виробів при вогневих впли-
вах на них: ДСТУ-Н Б А.1.1-87:2008.
- [Чинний від 2009-03-01]. - Київ: ДП
«Укрархбудінформ», 2009. - V, 19 с. -
(Національний стандарт України).
25. Система стандартизації та нормування
в будівництві. Настанова. Керівний доку-
мент Н щодо узгодження підходів відносно
небезпечних речовин за Директивою сто-
совно будівельних виробів: ДСТУ-Н Б
А.1.1-85:2008. - [Чинний від 2009-01-01].
- Київ: ДП «Укрархбудінформ», 2008. - V,
20 с. - (Національний стандарт України).
26. Система стандартизації та нормування в
будівництві. Настанова. Керівний документ
І щодо застосування статті 4 (4) Директиви
стосовно будівельних виробів: ДСТУ-Н Б
А.1.1-79:2007. - [Чинний від 2008 -07-01].

Переглядів анотації: 43
Завантажень PDF: 3
Опубліковано
2022-10-17