ВІДНОСНО НОВОЇ РЕДАКЦІЇ ДБН В.1.2-14:2018

  • Володимир Перельмутер Докт. техн. наук, гол. наук. співробітник Науково- виробниче товариство SCAD Soft https://orcid.org/0000-0002-7633-9620
  • Сергій Пічугін Докт. техн. наук, професор Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» https://orcid.org/0000-0001-8505-2130
Ключові слова: надійність будівельних об’єктів; класи відповідальності; граничні стани; нормування навантажень; поєднання наванта- жень; аварійні впливи; контроль якості; нелінійний аналіз.

Анотація

Стаття присвячена питанням узгодженості
національної системи нормування в галузі
надійності будівельних об’єктів з європейськими
нормами. Ініціювальним у цьому є новий
ДБН В.1.2-6 «Основні вимоги до будівель і спо-
руд. Механічний опір та стійкість». Цей базо-
вий нормативний документ спільно з запланова-
ною новою редакцією основного регламентую-
чого документа з проблем надійності та безпеки
ДБН В.1.2-14 «Система забезпечення надійності
та безпеки будівельних об’єктів. Загальні
принципи» повинен розглядатися як аналог
EN 1990 «Basis of Structural Design». У статті
проведено порівняльний аналіз трьох згаданих
вище нормативних документів, знаходження
невідповідностей між ними та формулювання про-
блем, що потребують розроблення при створенні
нової редакції ДБН В.1.2-14. Обґрунтовані
пропозиції щодо поділу будівель та споруд за кла-
сами відповідальності. Розглянуто новий підхід
до нормування навантажень, проаналізовано
вибір репрезентативних значень змінних дій.
Показано, що для переходу до нових правил
побудови розрахункових комбінацій навантажень,
який використовує EN 1990, потрібно провести
спеціальні порівняльні розрахунки конструкцій,
щоб прийняти обґрунтоване рішення про зміст

відповідного розділу ДБН В.1.2-14:2018. Окремо
розглянуті особливості урахування аварійних
впливів. Розширені поняття про граничні стани
несучої здатності та граничні стани експлуатаційної
придатності з поділом на оборотні та необоротні
стани. Підкреслена важливість вибору доцільних
значень імовірності відмови будівельних об’єктів.
Пропонується у цьому питанні прийняти уза-
гальнений підхід EN 1990, що відповідає системі
масового проектування, а для унікальних об’єктів
дозволяти розраховувати оптимальний рівень
надійності. Пропонується таблиця значень індексу
надійності та імовірностей відмови для базових
періодів 1 рік і 50 років для об’єктів різних класів
наслідків. Підкреслено, що нормативний доку-
мент щодо надійності повинен обов’язково мати
розділ, присвячений контролю якості виконаних
робіт. Надані відомості про відмінність способів
перевірки міцності у лінійному і нелінійному
випадках.

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Посилання

1. ДБН В.1.2-6:2021. Основні вимоги до
будівель і споруд. Механічний опір та
стійкість. – К.: Міністерство розвитку гро-
мад та територій України. – 2022. – 56 с.
2. ДБН В.1.2-14:2018. Система забезпечення
надійності та безпеки будівельних об’єктів.
Загальні принципи. – К.: Міністерство роз-
витку громад та територій України. – 2018.
– 67 с.
3. EN 1990. Basis of Structural Design. –
Brussels: Eurocode European Committee for
Standardization. – 2002. – 89 p,
4. Faber M. JDS - Framework for the reliability
based assessment of load partial safety factors in
EC / M. Faber, J. Koehler (SC10, 2018.02.17). .
5. Fisher K. Optimal and acceptable reliabilities
for structural design / K. Fisher, C. Viljoen,
J. Köhler, M.H. Faber // Structural Safety.
– 2018. – Vol. 76. – P. 149 – 161. doi.
org/10.1016/j.strusafe. 2018.09.002.
6. Hicks et al (). On characteristic values and
the reliability-based assessment of dykes /
Hicks et al (). // Georisk: Assessment and
Management of Risk for Engineered Systems
and Geohazards. – 2019. – 13(4) – Р. 1 – 7.
7. Hingorani R. Life safety risk-based requirements
for concrete structures in accidental situations
caused by gas explosions / R. Hingorani, P.
Tanner, C. Zanuy // Structural Safety. – 2019.
– 76. – Р. 184 –196.
8. Holicky M. Determination of Target Safety for
Structures / M. Holicky, D. Diamantidis, M.
Sykora // ICAST 12, Vancouver, Canada, July
12-15, 2015. – P. 1 – 8.
9. Keller N. Robustheit von Stahlund
Verbundrahmen durch gezielte
Knotenausbildung (Dissertation) / N. Keller.
– 2019. – Stuttgart, Germany: University of
Stuttgart. – 297 p.
10. Köler J. JDS - Background document on
reliability target and design value method /
J. Köler (SC10, 2019.09.23).
11. Köler J. Reliability requirements for structural
engineering decision making / J. Köler // JCSS.
– 2019.
12. Meinen M. Reliability levels obtained by
Eurocode partial factor design - A discussion
on current and future reliability levels / M.
Meinen, R. Steenbergen // HERON. – 2018. –
Vol. 63, №3. – P. 243 – 301.

Переглядів анотації: 62
Завантажень PDF: 5
Опубліковано
2022-10-17